Načrtovanje in izvedba protipoplavnih nasipov v Dupleku in Dogošah

Novice >>

Ob visokih vodah Drave, ki so presegale pretoke s 5 do 10 – letno povratno dobo (poplave leta 1998 in 2012), je bil poplavljen velik del naselja Sp. Duplek. Poplavne vode so se razlivale po široki levi inundaciji med Spodnjim Duplekom, Dvorjanami, Vumpahom in reko Dravo ter ogrožale nižje ležeče dele naselja Spodnji Duplek. Drava je poplavljala tudi objekte na desnem bregu v naselju Dogoše.

S ciljem zagotavljanja poplavne varnosti poplavno ogroženim objektom v občini Duplek in Dogoše, smo izdelali projektno dokumentacijo izgradnje visokovodnega nasipa Vurberk-Duplek in Dogoše. Ukrepi so bili načrtovani na podlagi izračunov detajlnih 2D simulacij toka poplavnih vod Drave, katere smo umerjali po zabeleženih gladinah visokih vod leta 1998 in 2012.  Pri načrtovanju in umeščanju ukrepov v prostor smo strmeli k čim večji ohranitvi vodnega in obvodnega prostora, kjer je to dopuščala konfiguracija terena in obstoječa pozidava.

V projektu so bili načrtovani:

  • Visokovodni nasip Dogoše L = 2,3 km
  • Visokovodni zid Dogoše L= 100 m
  • Visokovodni nasip Duplek L= 5,1 km
  • Individualni ukrepi za zaščito posameznih hiš

Izvedba nasipov se je pričela leta 2014 in zaključila leta 2015. Dela je izvajalo podjetje VGP Drava Ptuj, medtem ko je naše podjetje skrbelo za projektantski nadzor.

Karakteristični profil načrtovanih ureditev

Fotografije gradnje nasipov (vir: VGP Drava Ptuj d.o.o., VGB Maribor d.o.o.)

Objavljeno: November, 2016

<< Pregled vseh novic