Načrtovanje in izvedba rekonstrukcije Ak Pristava

Novice >>

Ak Pristava je bila izgrajena v 70-tih letih prejšnjega stoletja v okviru izgradnje HMS Pesnica kot zadrževalnik visokih vod Pesnice. Akumulacija Pristava ima ob akumulaciji Pernica ključno vlogo pri zadrževanju visokih vod reke Pesnice. Po izvedenih posegih v vodni režim Pesnice v sklopu izgradnje avtoceste, akumulacija Pristava ni zagotavljala ustrezne funkcionalnosti in varnosti obstoječih objektov. Prelivni objekt na iztoku iz akumulacije je bil ob visokih vodah porušen, kasneje pa delno saniran. Iz tega razloga je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Ak Pristava.

Osnovni cilj rekonstrukcije Ak Pristava je bil znižanje pretokov visokih vod dolvodno in zagotavljanje stabilnosti objektov (pregradni nasip, preliv) zaradi povečane obremenitve po izvedbi posegov na gorvodnem odseku. V okviru rekonstrukcije je bila načrtovana izvedba novega prelivnega objekta z gibljivo hidromehansko opremo, talnim izpustom in varnostnim prelivom, ter rekonstrukcija in nadvišanje obstoječega pregradnega nasipa z novo maksimalno gladino in povečanim retencijskim volumnom akumulacije. Vse načrtovane rešitve smo hidravlično preverili z uporabo kombiniranega 1D/2D matematičnega modela (MIKE), prav tako pa so bile izdelane tudi karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti na širšem obravnavanem območju.

Gradnja se je pričela leta 2016 in je ves čas potekala pri ohranjeni stalni ojezeritvi v akumulaciji. Izvajalec del je bilo podjetje Rafael, d.o.o., medtem ko je naše podjetje izvajalo projektantski nadzor.

Prelivni objekt pred rekonstrukcijo Ak Pristava (foto: Rafael, d.o.o.)

prelivni_obbjekt_pred_rekonstrukcijo

 

Gradnja novega prelivnega objekta (foto: Rafael, d.o.o.)

med gradnjo 

Objavljeno: november, 2016

<< Pregled vseh novic