Poplavne študije

  • Izdelava hidrološko hidravličnih presoj vodnega režima za:
     
    • večja poplavno ogrožena območja (Državni prostorski načrti, Občinski prostorski načrti, ...) in
    • manjša poplavno ogrožena območja (pridobitev vodnega soglasja za individualne gradnje)
  • Hidravlično modeliranje
  • Izdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur.l.RS 60/2007)
  • Zasnova in načrtovanje omilitvenih ukrepov v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS št. 89/2008)

 > Reference