VGB nekoč

Projektni biro v okviru Vodnogospodarskega podjetja Maribor, ki se je ukvarjal izključno s projektiranjem na področju urejanja voda, vodnih virov in hidromelioracij.

VGB danes

VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR je projektivno podjetje, katerega glavna dejavnost je izdelava raznovrstne projektne dokumentacije na področju vodnega gospodarstva. To dejavnost izvajamo že več kot petindvajset let, v začetku kot delovna enota in kasneje kot TOZD v VGP MARIBOR, vse do leta 1990, ko smo postali samostojno podjetje. Od leta 1997 smo delniška družba, od leta 2006 pa družba z omejeno odgovornostjo s 16 zaposlenimi strokovnjaki za vodenje in izvajanje inženirske dejavnosti in projektne dokumentacije različnih smeri: gradbeništvo, hidrotehnika, biologija, agronomija, geodezija, komunala.

  • Podjetje je vpisano v sodni register z dne 22. 11. 1989
  • v imenik projektivnih podjetij pod zaporedno številko 0866
  • v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS pod številko 0274

VGB MARIBOR se na osnovi lastnega znanja in v sodelovanju z ustreznimi specializiranimi institucijami,
ukvarja z reševanjem vseh vrst problemov s področja nizkih gradenj in ekologije.

Od iskanja idej in koncipiranja idejno-tehničnih rešitev ter študij, lokacijskih in ureditvenih načrtov do
projektne in tehnične dokumentacije.

Vizija

V podjetju VGB MARIBOR d.o.o. želimo z obvladovanjem celovitih storitev na področju nizkih gradenj in ekologije, izpopolniti našo ponudbo, po principu: Vse na enem mestu.

Doseganje zastavljenih ciljev potrjujejo pridobitve certifikatov ISO standard že od leta 2007.

Skozi celotno naše poslovanje izvajamo stalno izobraževanje zaposlenih, vzpodbujamo inovativnost in spremljamo zadnje stanje tehnike na področju našega dela. S skupnim delom gradimo na sinergiji in multidisciplinarnih znanjih.

Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je osvajanje novih znanj, zato s stalnim usposabljanjem in vključevanjem zunanjih strokovnjakov zagotavljamo visoko pripravljenost pri izvajanju naj zahtevnejših projektov.