Ekologija

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst na reki Vipavi
  ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE IN DIREKCIJA RS ZA VODE. (2019)
 • Zasnova in sonaravna ureditev obtoka za HE Hrastje  - Mota
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2016)
 • Projektantski nadzor pri izvedbi nadomestnega habitata - AC Draženci - Podlehnik
  DARS (2016)
 • Ekološka sanacija obrežja Ptujskega jezera - Faza 4/B
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2016)
 • Načrt monitoringov med gradnjo ob izvajanju vodnogospodarskih ureditev Drave na odseku Dogoše - jez v Melju in na odseku Vurberk - Zg. Duplek
  DRAVA VGP d.d. (2014)
 • Recenzijsko poročilo za Okoljsko poročilo za DPN za novo železniško poročilo Trst - Divača/slovenski del odseka
  RS MZIP (2014)
 • Poročilo o presoji vplivov na okolje za ureditev dostopne ceste in ornitološke opazovalnice na območju OPPN Ormoške lagune - za potrebe izdelave in sprejetja OPPN (segment: poplavne vode)
  DOPPS (2014)
 • Ureditve za zmanjšanje vpliva človeka in motenj na gnezdiščih ptic na prodiščih Drave
  PROJEKT LIFE+, LIVEDRAVA, št. LIFE11 NAT/SI/882 (2014)
 • Dodatek za varovana območja za SD občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
  ZEU - DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING d.o.o. (2014)
 • Poročilo o vplivih na okolje AK Pristava
  RS MKO (2014)
 • Okoljsko poročilo in Dodatek za varovana območja za OPN občine Gornja Radgona, občine Podlehnik in občine Videm
  OBČINE (2013)
 • Poročilo o presoji vplivih na okolje za vodovod Ili.Bistrica - Brkini Cevovod Lesonit - ČN Dobropolje, Odsek preko poplavnega območja Rečica - za potrebe pridobitve vodnega soglasja
  OBČINA ILIRSKA BISTRICA (2013)
 • Izhodišča za pripravo Okoljskega poročila za DPN za HE Hrastje Mota na Muri
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • PVO in Dodatek za varovana območja za namakalni sistem Gorišnica - Moškanjci - območje 1. faze
  OBČINA GORIŠNICA (2013)
 • Načrt nadomestnega habitata v Ivanjkovcih - PZI
  URBIS d.o.o. (2013)
 • Ekološka sanacija Ptujskega jezera
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Ekološka sanacija AK bazena Vuhred
  MOP, DRSC, Sektor za investicije (2012)
 • Ekološka sanacija AK bazena Dravograd
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Kartiranje habitatnih tipov na območju komasacij v občini Črenšovci
  OBČINA ČRENŠOVCI (2012)
 • Preveritev prisotnosti rastlinske vrste na območju rezerviranem za sončno elektrarno v občini Podlehnik
  OBČINA PODLEHNIK (2012)
 • Načrt revitalizacije Drave pri Mali vasi, sklop 2
  EKO PARK d.o.o. (2012)
 • PVO in Dodatek za varovana območja za VG ureditve za odsek Drave od Dogoš do jezu v Melju ter za odsek od Vurberka do Zg. Dupleka (visokovodni nasip dolžine 5571m)
  MOP LJUBLJANA (2012)
 • Okoljsko poročilo za OPPN za vzhodno obvozno cesta M. Sobota
  ZEU d.o.o. Murska Sobota (2012)
 • Oblikovanje izhodišč za trajnostno upravljanje reke Drave z vidika vplivov na naravno okolje
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalni del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom
  VGP DRAVA, MOP RS, DRAVSKE ELKTRARNE MARIBOR (2009-2012)
 • Okoljsko poročilo in dodatek za varovan aobmočja za OPPN del območja ROTOVŽ 3-C
  MOM urad za komunalo, promet (2011)
 • Načrt ureditve in vzpostavitve nadomestnega habitata AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje odsek Podlehnik – MMP Gruškovje 
  DARS (2011)
 • Recenzija Okoljskega poročila za tretjo razvojno os - osrednji del in južni del - 1. etapa
  MOP, DRSC, Sektor za investicije (2011)
 • Okoljsko poročilo in Dodatek za varovana območja za DPN ČHE na reki Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2010)
 • Študija analize vidnosti ter vizualizacija širšega območja ČHE Kozjak
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na območju Zimsko-športnega centra Pohorje
  MESTNA OBČINA MARIBOR (2009)
 • Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije - sklop 6, Slov. gorice
  SAZU; Biološki inštitut Jovana Hadžija (2009)
 • Kartiranje in analiza krajinske strukture ter opredelitev spremljanja stanja na osnovi obdelave satelitskih posnetkov na območju Mure med Ceršakom in Veržejem
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Ureditev gramoznih sten za gnezdišča breguljke ob Dravi
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Okoljski monitoring vplivov na okolje med gradnjo AC odsek Slivnica - Pesnica in nova Zrkovska cesta, odsek Maribor - Lenart, odsek Lenart -Senarska, odsek Beltinci - Lendava, odsek Lendava - Pince
  IVD MARIBOR p.o. (2008)
 • Študija analize vidnosti stolpnice ob Titovi cesti v Maribor
  IEI d.o.o. (2008)
 • Analiza živega sveta in krajinske strukture na območju Mure med Ceršakom in Veržejem
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2007)
 • Nadomestni habitat – mokrotni travnik ob Globovnici AC – A5 Maribor –pododsek Lenart – Sp. Senarska od km 10+020 do km 15+000
  DARS (2005)
 • ČHE KOZJAK - idejni projekt - načrt krajinske arhitekture
  IBE, d.d. (2005)