GIS in vizualizacije

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Razvoj metodologije in orodja za izdelavo prilagojene trikotniške mreže batimetrije struge kot podlage za hidravlično miodeliranje
  PROJEKT LIFE+, LIVEDRAVA, št. LIFE11 NAT/SI/882 (2014)
 • Monitoring sipin v strugi reke Drave od Maribora do Ptuja - odsek med Duplekom in Staršami
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • izdelava kart poplavne nevarnosti v okviru OPN občin Duplek, Starše, Markovci, Gorišnica, Mežica, Gornja Radgona, Ruše, Ravne na Koroškem
  OBČINE (2012-2013)
 • Hidravlični monitoring sipin od jezu Melje do Celestrine
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Analize vidnosti širšega območja ČHE Kozjak ter vizualizacije izbrane vedute – Dopolnitev študije za optimizirano traso DV ČHE Kozjak – RTP Maribor
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2010)
 • Kartiranje in analiza krajinske strukture ter opredelitev spremljanja stanja na osnovi obdelave satelitskih posnetkov
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Študija analize vidnosti ter vizualizacija širšega območja ČHE Kozjak
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Usemritve za optimizacijo trase 400 kV daljnovoda s prostorskega in okoljskega vidika
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Študija analize vidnosti stolpnice ob Titovi cesti v Maribor
  IEI d.o.o. (2008)