Komunala

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Dograditev kanalizacijskega omrežja v naseljih Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe v občini Duplek (PGD, PZI),
  OBČINA DUPLEK (2016)
 • Preprojektiranje kolektorja Kamnica-Brestrnica in Sekundarna kanalizacija na območju kolektorja Kamnica-Bresternica, od J30 do J44
  MESTNA OBČINA MARIBOR (2014)
 • Izgradnja vodovoda v višinskem delu občine - Vodovod Marija Reka-Golava
  OBČINA PREBOLD (2014)
 • Vodovod Mala Breza 
  OBČINA LAŠKO (2013)
 • Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B
  REGION d.o.o. (2013)
 • Projektiranje kanalizacije Maribor (Jelovec, Malečnik, Laznica, Držanič) in Duplek (Sp. Duplek, Zg. Duplek, Dvorjane)
  IEI d.o.o. (2013)
 • Vodovod Žepovci - Stogovci - Podgorje - Vratji vrh
  OBČINA APAČE (2013)
 • Vodovod Mala Breza
  OBČINA LAŠKO (2013)
 • Komunalna ureditev Virmaše in Grenc
  OBČINA ŠKOFJA LOKA (2013)
 • Izgradnja ČN in kanalizacije za Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji
  OBČINA ORMOŽ (2012-2013)
 • Fekalno sekundarno kanalizacjsko omrežje v naselju Starše
  OBČINA STARŠE (2012)
 • Kanalizacija Podgorci, Sodinci, Velika Nedelja s čistilno napravo
  OBČINA ORMOŽ (2012)
 • Novelacija projekta Primarno vodovodno omrežjev občini Rogašovci
  OBČINA ROGAŠOVCI (2011)
 • Izgradnja komunalne infrastrukture Vincarje
  OBČINA ŠKOFJA LOKA (2011)
 • Komunalna kanalizacija naselja Podboč
  OBČINA POLJČANE (2010)
 • Komunalna kanalizacija naselja Krasna
  OBČINA POLJČANE (2010)
 • Vodovod Lokavci
  OBČINA GORNJA RADGONA (2010)
 • Primarno vodovodno omrežje v Občini Rogašovci
  OBČINA ROGAŠOVCI (2010)
 • Kanalizacija Podgorci - Sodinci
  OBČINA ORMOŽ (2009)
 • IDP vodovod Pomurja, sistem B
  IEI d.o.o. (2009)
 • Vodohran Škalce II. - z obnovo dovodnega in odvodnega omrežja
  OBČINA SLOVENSKE KONJICE (2008)
 • Kanalizacija v Miklavžu na Dravskem polju - fazna gradnja
  OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU (2008)
 • Glavni zbiralnik GZ Šentjur
  OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU (2007)