Krajinska arhitektura

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Načrt krajinske arhitekture za projekt Širitev industrijske cone Impol, Izgradnja zahodne obvozne ceste v mestu Slovenska Bistrica
  Občina Slovenska Bistrica (2017)
 • Načrt krajinske arhitekture za projekt Vodnogospodarska ureditev na poplavnem območju Mlače-Zbelovo
  Občina Slovenske Konjice (2017)
 • Regionalna cesta RT-927/5502 Žibovt - Sv. Duh - Podolševa; od km 2.963 do km 7.120 (PZI)
  Direkcija RS za infrastrukturo (2017)
 • Obvozna cesta Gornji Grad, na regionalni cesti R1-225/1085 Črnivec - Radmirje, od km 10+250 do km 11+300 (PGD)
  Direkcija RS za infrastrukturo (2017)
 • Izgradnja zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, I. faza, Načrt krajinske arhitekture (PGD)
  OBČINA SLOVENSKA BISTRICA (2016)
 • Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovc do Koritnega, Načrt krajinske arhitekture
  MOP (2015)
 • Zadrževanje visokih voda in izboljšanje poplavne varnosti na območju Hotinjskih ponikalnikov (1. faza), Načrt krajinske arhitekture
  MKO (2014)
 • HE Suhadol, Načrt krajinske arhitekture
  HSE d.o.o. (2014)
 • Načrt nadomestnega habitata v Ivanjkovcih - PZI
  URBIS d.o.o. (2013)
 • Načrt ureditve lovišča za ribe na območju odvodnega kanala He Zlatoličje
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Ekološka sanacija Ptujskega jezera
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Ekološka sanacija AK bazena Vuhred
  MOP, DRSC, Sektor za investicije (2012)
 • Načrt krajinske arhitekture VG ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno
  MOP (2011)
 • Načrt krajinske arhitekture VG ureditev Dravie na odseku Vurberk - Zgornji Duplek
  MOP LJUBLJANA (2011)
 • Načrt krajinske arhitekture VG ureditev Dravie na odseku Dogoše - jez v Melju
  MOM urad za komunalo, promet (2011)
 • Načrt ureditve in vzpostavitve nadomestnega habitata AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje odsek Podlehnik – MMP Gruškovje
  DARS (2011)
 • Načrt zajeznega praga za zagotavljanje potopljenosti zaključnega praga podslapja jezu v Markovcih
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2010)
 • Načrt krajinske arhitekture komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura ter sanacija in ureditev bajerja v območju OPPN BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
  IMOS d.d. (2010)
 • Načrt krajinske arhitekture garmoznica Pleterje P2 -širitev gramoznice in sanacija
  CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. (2009)
 • Ureditev gramoznih sten za gnezdišča breguljke ob Dravi
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Kartiranje in analiza krajinske strukture ter opredelitev spremljanja stanja na osnovi obdelave satelitskih posnetkov
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Študija analize vidnosti ter vizualizacija širšega območja ČHE Kozjak
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2009)
 • Načrt krajinske arhitekture ČHE Kozjak
  IBE d.d. (2008)
 • Nadomestni habitat – mokrotni travnik ob Globovnici AC – A5 Maribor –pododsek Lenart – Sp. Senarska od km 10+020 do km 15+000 
  DARS (2005)
 • Komasacija Markovci - Celostna krajinska ureditev območja po izvedeni komasaciji
  OBČINA MARKOVCI (2005)
 • ČHE KOZJAK - idejni projekt - načrt krajinske arhitekture
  IBE, d.d. (2005)
 • Ulični drevored v Krekovi ulici
  MESTNA OBČINA MARIBOR (2002)