Ostalo

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Recenzija projekta "Protipoplavne ureditve območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe"
  DRSV. (2018)
 • Recenzija projekta "Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1A"
  DRSV (2016)
 • Poslovnik MHE Tržec
  ELAU d.o.o. (2013)
 • Recenzija IDP za HC Dravograd - Šentrupert, Sklop 1: Velenje - Šentrupert 
  DARS d.d. Celje (2012)
 • Podpohorska cesta med priključkom na Zahodno obvoznico in hotelom Habakuk
  BIRO ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o. (2011)
 • Recenzija projektne dokumentacije sekundarnih vodovodov za sistem C
  IEI d.o.o. (2011)
 • Ureditev RC R3-688/1233 Pojlčane - Majšperk
  GINEX International d.o.o. (2011)
 • Recenzija Okoljskega poročila za tretjo razvojno os - osrednji del in južni del - 1. etapa
  MOP, DRSC, Sektor za investicije (2011)
 • Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalni del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom
  VGP DRAVA, MOP RS, DRAVSKE ELKTRARNE MARIBOR (2009-2012)
 • Zapiranje deponije Tenetiše PZI, PVO, DIIP
  KOMUNALA KRANJ javno podjetje (2009)
 • Okoljski monitoring vplivov na okolje med gradnjo AC odsek Slivnica - Pesnica in nova Zrkovska cesta, odsek Maribor - Lenart, odsek Lenart -Senarska, odsek Beltinci - Lendava, odsek Lendava – Pince
  IVD MARIBOR p.o. (2008)
 • Nadzor nad izvedbo akumulaciija Jasa - odvzem vode B2
  RTC "JAKEC" TRIJE KRALJI (2008)
 • Deponija inertnega zemeljskega materiala Bukovžlak
  MESTNA OBČINA CELJE (2007)
 • Deponija preostanka odpadkov Bukovžlak
  ECONO d.o.o. (2007)
 • Regijsko odlagališče nevarnih odpadkov Bukovžlak
  IEI d.o.o. (2005)