Poplavne študije

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • Hidrološko hidravlična študija za območje občine Beltinci
  OBČINA BELTINCI (2019)
 • Hidrološko hidravlična presoja za projekt II. etape Zahodne obvoznice Slovenska Bistrica
  IMPOL d.o.o. (2019)
 • Hidrološko hidravlična študija, karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevaqrnosti s predlogom omilitvenih ukrepov v občini Ormož
  OBČINA ORMOŽ (2018)
 • Hidrološko hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor
  MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (2018)
 • Hidrološko hidravlična študija za obvoznico Ruše, 1. faza, nova cestna povezava od Smolnika do regionalne ceste R2-435
  OBČINA RUŠE (2018)
 • Hidrološko hidravlična študija, karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter predlog omilitvenih ukrepov v občini Lenart
  OBČINA LENART (2017)
 • Hidrološko hidravlična študija, karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter predlog omilitvenih ukrepov v občini Sveta Ana
  OBČINA SVETA ANA (2017)
 • Hidrološko hidravlična presoja ter izdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za kolesarsko stezo v Otiškem vrhu
  OBČINA DRAVOGRAD (2017)
 • Izdelava hidrološko hidravlične študije z izdelavo kart poplavne nevarnosti na območju 2 pobud pri spremembi OPN občine Sveti Tomaž
  OBČINA SVETI TOMAŽ (2017)
 • Hidravlična študija ter karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za območje namakalnega sistema Ormož
  OBČINA ORMOŽ (2017)
 • Hidrološko hidravlična presoja Koprivniškega potoka za OPPN poslovno proizvodnega objekta v Koprivnici
  SAVAPROJEKT (2017)
 • Hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje v občini Kungota
  OBČINA KUNGOTA (2016)
 • Hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij v Mestni občini Maribor
  MESTNA OBČINA MARIBOR (2016)
 • Protipoplavni ukrepi na na območju Mestne občine Slovenj Gradec; Hidravlična presoja Suhodolnice od izliva do km 5+495
  MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC (2015)
 • Hidravlični monitoring učinkov vzdrževalnih del na reki Dravi na odseku jez Melje - Ptuj
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2015)
 • Hidrološko hidravlična presoja visokih vod Reke in Molje v občini Ilirska Bistrica
  OBČINA ILIRSKA BISTRICA (2014)
 • Hidrološko hidravlična študija za idejni projekt kolesarske steze Huda luknja
  OBČINA VELENJE (2014)
 • Hidravlična presoja za OPPN Smolevec - Razdrto
  PROFILES d.o.o. (2014)
 • Hidravlična presoja vodnega režima Suhodolnice
  MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC (2013)
 • Hidravlična študija Rogoznice na območju občine Markovci z uporabo 1D ali 2D modela ter izdelava kart poplavne in razredov poplavne nevarnosti
  OBČINA MARKOVCI (2013)
 • Hidravlična presoja ter karte poplavne in razredov poplavne nevarnosti za načrtovani objekt mHE Pesnica - odvodni kanal HE Formin
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Preveritev poplavnih gladin Q100 na območju CČN Maribor zaradi vzdrževalnih del na strugi reke Drave in poplav z dne 06.11.2012
  MKO (2013)
 • Izdelava 2D modela vodotoka Trnovšek
  Ministrstvo za infrastrukturo (2013)
 • Monitoring sipin v strugi reke Drave od Maribora do Ptuja - odsek med Duplekom in Staršami
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Monitoring sipin na reki Dravi med Mariborom in Ptujem - odsek med Celestrino in Duplekom
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Hidrološko hidravlična presoja in izdelava kart poplavne nevarnosti v okviru OPN Občine Markovci
  OBČINA MARKOVCI (2012)
 • Hidrološko-hidravlična študija, karte poplavne in razredov poplavne nevarnsoti ter predlog omilitvenih ukrepov v občini Duplek
  OBČINA DUPLEK (2012)
 • Hidrološko hidravlična presoja ter karte poplavne nevarnosti na območju industrijske cone v Ilirski Bistrici
  OBČINA ILIRSKA BISTRICA (2012)
 • Hidravlični monitoring sipin od jezu Melje do Celestrine
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Karte in razredi poplavne nevarnosti za potrebe OPN Gorišnica - reka Drava
  OBČINA GORIŠNICA (2013)
 • Karte in razredi poplavne nevarnosti za potrebe OPN občine Gorišnica - reka Pesnica
  OBČINA GORIŠNICA (2013)
 • Hidravlična presoja ter karte poplavne in razredov poplavne nevarnosti za navezovalno cesto iz Zavrča na hitro cesto Ptuj - Ormož
  OBČINA ZAVRČ (2013)
 • Študija poplavnosti pritokov Meže v občini Ravne na Koroškem
  OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM (2012)
 • HH presoja, karte poplavne in razredvo poplavne nevarnosti na območju vznožja Pohorja med habakukom in priključkom na vpadnico v Bohovi
  URBIS d.o.o. (2012)
 • Hidrološko - hidravlična študija na območju AK Pristava na AC Maribor - Lenart
  DARS - izpostava Ljubljana (2012)
 • Poplavna študija za del območja občine Starše
  OBČINA STARŠE (2012)
 • Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti občina Mežica
  OBČINA MEŽICA (2012)
 • Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti v občini Ruše
  OBČINA RUŠE (2012)
 • Karte poplavne in erozijske nevarnosti na območju OPN Gornja Radgona
  OBČINA GORNJA RADGONA (2012)
 • Hidrološko - hidravlične značilnosti trase daljnovoda Cirkovce - Pince
  INŽENIRING ZA VODE, d.o.o. (2011)
 • Izdelava hidrološko hidravlične presoje vodnega režima za PPE Trbovlje
  TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE (2011)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti ob Dravinji od Studenic do Slovenskih Konjic
  MOP LJUBLJANA (2010)
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti v dolini Meže v občinah Ravne in Prevalje
  MOP LJUBLJANA (2010)