Urejanje voda in upravljanje z vodami

Izbrani referenčni projekti v zadnjih letih

 • PROJEKT FRISCO1 - Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo; Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi, PZI
  DIREKCIJA RS ZA VODE (2018)
 • Zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge Meže na Ravnah in Prevaljah, pododsek Ravne II od km 8.59 do km 9.85, PGD
  PETROL ENERGETIKA d.o.o. (2015)
 • Idejni projekt ribje steze na območju Ptujskega jezera zaradi jezu v Markovcih
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Izdelava PZR in PZI za ureditev brežin in čiščenje naplavin v bazenu HE Mariborski otok
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Načrt gradbenih konstrukcij vodne ureditve za IDP HE Suhadol - ureditev pritokov
  HSE INVEST, d.o.o. (2013)
 • Sanacija odvodnega kanala HE Formin po poplavah
  HSE INVEST, d.o.o. (2013)
 • Ekološka sanacija akumulacijskega bazena HE Vuhred - čiščenje mulja v Tilkovi mlaki (PZI)
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2013)
 • Ukrepi ob Voglajni in Suha zadrževalnika Tomaž 1 in Tomaž 2
  HIDROSVET d.o.o. (2013)
 • Idejni projekt za VG ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno
  MOP LJUBLJANA (2013)
 • Ureditev Drave, odsek Vurberk - Zg. Duplek, PGD, PZI, PZR
  MOP LJUBLJANA (2013)
 • Ekološka sanacija AK bazen HE Dravograd - Črneški zaliv - PZI
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Ekološka sanacija obrežja Ptujskega jezera - čiščenje mulja v Ptujskem jezeru (PZI)
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Izhodišča za urejanje vodnega režima na reki Muri za dopolnitev pobude DPN HE Hrastje Mota
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2012)
 • Ureditev Drave, odsek Dogoše - jez v Melju
  MOP LJUBLJANA (2012)
 • Rekonstrukcija AK Pristava na Pesnici, PGD, PZI
  LINEAL d.o.o. (2012)
 • Študija sonaravne sanacije porečja Selške Sore s hudourniškimi pritoki
  MOP LJUBLJANA (2011)
 • Sanacija Kamniške Bistrice od 16+179-19+500 od volčjega p. do Kamnika, IDZ, PGD, PZI, PZR
  MOP LJUBLJANA (2011)
 • Prehod za vodne organizme na HE Krško - PZI
  RGP d.o.o. (2011)
 • Urejanje vodnega režima na reki Muri v povezavi z možnostjo energetske izrabe reke Mure
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2010)
 • Plavine v zajezitvah verige HE na reki Savi
  GEATEH načrtovanje in izvajanje, d.o.o. (2010)
 • Izdelava projektne dokumentacijeza vodgospodarske ureditve na odseku poglabljanja spodnje struge HE Krško
  IBE, d.d. (2010)
 • HE Blanca akumulacijski bazen
  IBE, d.d. (2010)
 • IP VG ureditev za HE Brežice
  INŽENIRING ZA VODE, d.o.o. (2009)
 • AK bazen HE Krško - 2. 3 in 4. sklop
  INFRA d.o.o. (2009)
 • Ureditev spodnje struge HE Dravograd
  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR (2008)